Location

Ying Shih Guest House

Address:
No.1, Ln. 21, Sec. 3, Taiya Rd., Datong Township, Yilan County 267, Taiwan

Coordinates:
24°40'57.5"N 121°47'19.2"E

Public Transportation

From Taipai:

1.Take train from Taipei to Yilan Railway Station → Transfer to Kuo-Kuang Bus bounds to Lishan/Nanshan → Take off at Shitou Bridge stop

2.Take train from Taipei to Luodong Railway Station → Transfer to Kuo-Kuang Bus bounds to Lishan/Nanshan → Take off at Shitou Bridge stop

Kuo-Kuang Bus

Tel: +886-3-9365441 Tel: +886-3-9542054
From Yilan bounds to Lishan/Nanshan : 07:00, 12:40, 15:00
  Return to Yilan : 07:50, 10:40, 15:40

From Luodong bounds to Lishan/Nanshan : 07:00, 15:40
  Return to Luodong : 10:30, 15:30

Drive on your own

From Taipai:

Taipei → Hsuehshan Tunnel → Yilan Interchange → Yuanshan (Provincial highway 7) → the guest house (90.5 away from Provincial highway 7)

From Hualien:

Hualien (123km) → Luodong Interchange → Sanxing (Provincial Highway 7C) → the guest house (90.5 away from Provincial highway 7)